top of page

Condicions Legals

TITULAR I CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació - ara d'ara endavant CGC -, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts en la nostra web: www.dieteticanutricio.com, de propietat de MARTA MIGUEL DA SILVA (ara d'ara endavant dieteticanutricio), persona física de nacionalitat espanyola, amb NIF 39363813A, i situada a efectes laborals a C/ Torres Amat, 10-16 – 08650 Sallent (Barcelona – UE).
Els usuaris que realitzin compres en www.dieteticanutricio.com, dieteticaonline.com o qualsevol altra web de DIETETICANUTRICIO  accepten plenament les presentis CGC i quedessin vinculats per aquestes, tal com si anessin escrites en el moment de contractació/compra.

Serà requisit indispensable la lectura i l'acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.dieteticanutricio.com

DIETETICANUTRICIO  es reserva el dret de modificar les CGC en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles a partir del lloc web, perquè l'usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant això, la realització de la comanda mitjançant l'emplenament del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest concret moment. Una vegada formalitzat la comanda, s'entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen al consumidor adquirent i, des d'aquest instant, els preus i condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l'exprés acord de tots dos contractants. El castellà  serà la llengua utilitzada per a formalitzar el contracte. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà i l'usuari tindrà accés a ell en la seva zona de client.

Condicions revisades a 15 de novembre de 2020

Dieteticanutricio es reserva el dret de denegar i/o suspendre l'accés als serveis prestats a www.dieteticanutricio.com o dieteticaonline.com  per raons de vulneració de la bona fe contractual, incompliment de la legislació d'aplicació, de les presents Condicions Generals de Compra i/o en supòsits de frau detectats per aquesta empresa i/o qualsevol dels seus proveïdors.

 

ENVIAMENTS

 • Els terminis de lliurament oscil·len entre les 24 i les 48 hores a elecció del client (podent arribar a les 72h en alguns casos). No podem garantir aquests terminis de lliurament, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible. En poblacions rurals allunyades de nuclis urbans no és possible garantir en cap cas el lliurament en 24 hores.

 • Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual es troba indicada en tots i cadascun dels productes oferts. En les comandes que incloguin diversos articles es farà un únic enviament i el termini de lliurament es correspondrà amb l'article el termini de lliurament del qual sigui major.

 • El client disposarà de 72 hores per a comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per a comprovar que s'inclou tot el que deu en els productes inclosos. Passades aquestes 72 hores es donarà per acceptat l'enviament i no s'acceptaran reclamacions per mala qualitat, error de producte  o fallades amb l'enviament.

 • Es considerarà lliurat una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. És en les pròximes 72 hores quan el client ha de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les objeccions que poguessin existir.

 • En cas de rebre un producte danyat pel transport és recomanable contactar-nos dins de les primeres 24 hores per a poder reclamar la incidència a l'empresa de transport. De la mateixa forma és convenient deixar constància a l'empresa de transport:

 • Pots consultar tot el relatiu a despeses d'enviament en la web dieteticanutricio.com

 

DESISTIMENT

A aquest efecte, Dieteticanutricio informa que el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU) estableix diverses opcions per a poder exercir el dret de desistiment. Entre elles contempla la possibilitat de fer-ho emplenant un formulari de manera telemàtica. Amb la finalitat d'escurçar els temps i que pugui realitzar la devolució d'una forma còmoda i sense demores, des de Dieteticanutricio li aconsellem que faci ús d'aquesta opció i empleni el formulari de desistiment.

Conforme a la legislació vigent, es pot procedir deixar sense efecte el contracte celebrat, sense necessitat de justificar tal decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client. Per a això s'han de complir les condicions exposades en aquest document: 

El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament

No obstant això, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

 2. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

 3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

 4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

 5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.

 6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

 7. El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de celebrar el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real dels quals depengui de fluctuacions del mercat que l'empresari no pugui controlar.

 8. Els contractes en els quals el consumidor i usuari hagi sol·licitat específicament a l'empresari que li visiti per a efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l'empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per a efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment ha d'aplicar-se a aquests serveis o béns addicionals.

 9. El subministrament d'enregistraments sonors o de vídeo precintades o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintados pel consumidor i usuari després del lliurament.

 10. El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l'excepció dels contractes de subscripció per al subministrament de tals publicacions.

 11. Els contractes celebrats mitjançant subhastes públiques.

 12. El subministrament de serveis d'allotjament per a finalitats diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

 13. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva part que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

D'acord amb el punt d i e;

 1. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

 2. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament

 

Dieteticanutricio, no podrà procedir a acceptar la devolució de la mercaderia o productes lliurats si la comunicació es realitza passades 48h del lliurament.

Dins d'aquest termini, una vegada rebem el/els producte/s, et retornarem els diners segons la forma de pagament que hagis utilitzat:

 • Si vas pagar amb targeta, mitjançant el sistema de electrónic del nostre proveïdor tecnològic, l'abonament el realitzarem en el teu compte en un termini de 48 a 72 hores.

 • Si el pagament el vas fer per transferència , et demanarem un número de compte per a fer-te l'abonament. Tingues en compte que poden passar fins a 48h hàbils fins que es vegi reflectit en el teu compte bancari.

 • Per a la resta de les formes de pagament, et sol·licitarem un número de compte per a fer-te l'abonament.

Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament.

Consulta la nostra política de devolucions, a continuació:

 CONDICIONS DE DEVOLUCIONS PER A CLIENTS PARTICULARS

 • Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge i condicions originals, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l'article. En cas contrari DIETETICANUTRICIO es reserva el dret de rebutjar la devolució.

 • Una vegada emplenat i enviat el formulari de desistiment, rebràs les instruccions perquè ens ho facis arribar a les nostres instal·lacions en el teu correu electrònic. Hauràs d'enviar els béns sense cap demora, en un termini màxim de 48 hores des que ens comuniquis el teu desig d'exercir el dret.

 • Les despeses de transport originats per la devolució correran al teu càrrec. Ets lliure de triar i buscar l'agència que més s'adapti a les teves necessitats o t'ofereixi les tarifes més competitives.

 • Una vegada rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import. Et retornarem el pagament rebut, inclòs la despesa de lliurament amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per part teva d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim.

 • Devolució de productes amb regal o promoció. Serà obligatori la devolució completa (pack complet o article + regal) per a poder procedir al reemborsament.

 

GARANTIES

La garantia no cobreix aquells defectes provocats per un ús incorrecte del producte i/o manipulació del mateix diferent a la necessària per a establir la seva naturalesa, característiques o el seu funcionament. En aquests casos el consumidor haurà de fer-se càrrec de la seva reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantia:

 • Defectes i deterioracions produïdes per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions de DIETETICANUTRICIO.

 • Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per DIETETICANUTRICIO, així com els productes que són objecte d'un contracte de suport específic.

 • Incorrecta configuració programari/maquinari, per part del client, d'un equip, component o perifèric. Incorrecta configuració programari/maquinari o avaria en un equip provocada per un component no subministrat per DIETETICANUTRICIO i incorporat pel client.

 • Infecció de virus informàtics, per part del client, en equips, discos durs o disquets de drivers o de programari addicional.

 

CANCEL·LACIONS DE COMANDES

Aquelles cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, si bé intentem que el termini no sigui superior a 7 dies.

RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

bottom of page